TTC - Teacher Training Course

TTC - Teacher Training Course


✔️موسسه سرای دانش بندر نماینده رسمی آمادگی آزمون های دانشگاه کمبریج در استان هرمزگان در حال برگزاری دوره TTC - تربیت مدرس تخصصی زبان انگلیسی در استان هرمزگان میباشد.


متقاضیانی که از سطح زبانی بسیار خوبی برخوردار هستند و تمایل به تدریس در موسسه زبان دارند میتوانند در این گارگاهای آموزش و تربیت مدرس زبان انگلیسی شرکت و در پایان دوره از امتیاز های عالی این کارگاه بهره مند شود.


توسط استاتید بین المللی


✔️دوره آماده سازی و گواهی پایان دوره
✔️ ثبت نام در بانک مدرسین استان
✔️ مشغول به همکاری برای اساتید منتخبی برتر
✔️ معرفی دیگر شرکت کنندگان به موسسات و شعبات دیگر
✔️ تخفیف شرکت در دوره های دیگر موسسه سرای دانش بندر
✔️ درصورت تمایل دعوت به همکاری در بخش پرسنلی


دوره تخصصی آموزش تربیت مدرس زبان در 12 جلسه 3 الی 4 ساعته همراه با پذیرایی و اراه گواهی نامه پایان کارگاه
و در پایان دو دموی تدریس .
از مدرسین منتخب در اولویت های دوم و سوم جهت همکار در شعبات دیگر موسسه در شعبات دو، سه و چهارم (ایسین) دعوت بعمل خواهد آمد.


موسسه تخصصی زبان خارجه سرای دانش بندر
09031235958
07632235958